Gülbenk?

Gülbenk: Farsçadan dilimize geçmiştir, Gül ve Benk sözcüklerinin birleşiminden meydana gelen Gül gibi sözler dizisi anlamına gelmektedir.

Alevi Bektaşi geleneğinde yemeklerden önce ve sonra, yatmadan önce, sabah kalktıktan sonra ve genelde Cem ayinlerinin açılışı, kapanışı ve yürütülmesi sırasında dedenin yaptığı dualara gülbenk denir. Gülbenk’in dili Türkçedir. Gülbenk de cümleler kısa ve birbiri ile uyumludur. Toplumsal ve kişisel yaşamın her alanında gülbenkler vardır. Gülbenkler yöreye ve gülbenk veren dedeye göre değişiklik gösterebilir.

[hr_invisible]

Cemde Kurban Adayanlara Topluca Okunan Gülbenk

Bismi Şah Ya Hakk
Abdal musa adına adadığınız kurbanlarınız
Hakk ve halk katında kabul olsun
Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, Oniki Imamların,
Ondört Masumu pâkların, Onyedi Kemerbestlerin, 
Ve de Kırkların gözü üzerinizde olsun
Hallacı Mansurun, Seyyid Nesiminin, Yunusun, 
Pir Hünkar Hace Bektaş Velinin
Abdal Musa Sultanın özü özünüzde olsun 
Kurbanınız, adağınız, niyetiniz Pir katında kabul olsun
Yiyene helal yedirene delil olsun
Dertlerinize derman
Hastalarınıza şifa olsun
Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun 
Dostluğunuz baki kalsın
Pir Hünkar Hace Bektaş, Abdal Musa Sultan
Bu demden bu divandan ayırmasın
Hizmette bulunanın, pişirenin,taşıranın 
Hizmetleri kabul yüzleri ak olsun
Hizmetleri Hakk ve Halk defterine kaydolsun
Bu birliğinize Pir Hünkar Hace Bektaş, Abdal Musa Sultan
Şahit olsun
Sizleri bu demden, bu divandan, bu yoldan ayırmasın
Gerçekler demine devranına HÜ

Hazırlanan Lokmalar Yenmeden Önce Okunan Gülbenk

Bismi Şah Ya Hakk
Kurbanlar adına
Adaklar hakkına
Erenler keremine 
Gerçekler demine
Desturu Pir
Izni Mürşit ile yürüyenin lokması yürüye
Birliğin demine HÜ
Şah yürüsün canlar

Lokmalar Yendikten Sonra Okunan Gülbenk

Bismi Şah Ya Hakk
Kazanıp var eden ele pişirip soframıza getirene
Bulunup soframızda oturana
Gönül dolusu selam ulsun
Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin. 
Yiyenlere helal, yedirene delil olsun
Hastalar şifa bulsun. 
Dostlar şad olsun. 
Pirimiz Hünkâr Hacı Bektaş Veli. Abdal Musa Sultan 
Kabul eylesin. 
Ziyan keder vermesin. 
Dilden dileklerimizi, gönülden hizmetlerimizi
Hakk kabul etsin
Gerçeğe Erenler demine HÜ

Çerağcının Çerağı Uyandırmada Okunan Gülbenk

Hü cem erenlerI
Hü erkan erenlerI
Hü hIzmet erenlerI 
BIsmI Şah ya Hakk
Çerağı uyandıracağım Insanlık adına
Insanlığın aydınlığı adına
Çerağı uyandıracağım dostluk adına
PIrIm hünkar Hacı Bektaş VelI adına
Anadolu erlerI ve pIrlerI adına
Işığı daIm olsun 
CemImIz aydınlık olsun
Aydınlığın demIne devranına hü

Çerağ Dinlendirilirken Okunan Gülbenk

Bismi Şah Bismi Şah Bismi Şah
Hü cem erenlerI
Hü erkan erenlerI
Hü hIzmet erenlerI 
BIsmI Şah ya Hakk
Çerağı dInlendIreceğIm pIr adına
Insanlığın aydınlığı adına
Çerağı dInlendIreceğIm dostlar adına
PIrIm hünkar Hacı Bektaş VelI adına
Anadolu erlerI ve pIrlerI adına
Işığı daIm olsun
Batın oldu çerağı zahIr oldu hünkar güneşI
Hak eyvallah hü dost.

Zakire, Deyişlerinden Sonra Verilecek Gülbenk

Bismi şah ya hakk
HIzmetlerInIz kabul, muratlarınız hasıl ola 
Gönlünüzde dert keder olmaya
DeyIşlerInI duvazlarını söyledIğInIz erenlerIn 
HImmetlerI üzerInIzde ola
Anadolu erlerI ve evlIyaları
SIzlerI ve ehlI canları bu demden bu bu yoldan ayırmaya
Söylenen deyIşler yol gösterIcI ola
SöyleyenInde, dInleyenInde
DemIne devranına hü

Dara Duran Canın Okuyacağı gülbenk

Bismi Şah Ya Hakk
Hü cem erenleri
Yüzüm yerde özüm darda
Hakk meydanında Pir huzurundayım
Canım kurban tenim tercuman
Bu candan ağrımış incinmiş gücenmiş can var ise
Dile gelsin biline gelsin
Hakk meydanı duya gelsin
Can hakkını talep eylesin
Söylediğiniz meydanın
Söylemediğiniz sizin
Hakk eyvallah
Gerçekler demine devranına Hü

Semah Yüründükten Sonra Okunacak Gülbenk

Bismi Şah Ya Hakk
Semahlar saf ola
Günahlar af ola
Çarkı pervaz Hakk ola
Yüzünüz ak hizmetiniz kabul ola
Döndüğünüz semahınız Hakk katında kabul ola 
Hacı Bektaş Veli. Abdal Musa Sultan
Dergah nazarında kabul ede
Gerçeğin demine devranına HÜ

Dedenin Cemdeki Canlara Telkin Gülbengi

Bismi Şah Ya Hakk
Ey cem erenleri!
Yalan söylemeyin dedi kodu yapmayın
Şehvete kapılmayın
Kin tutmayın
Gördüğünüzü örtün, görmediğinizi söylemeyin
Elinizle koymadığınızı almayın
Sözünüzün geçmediği yerde söz söylemeyin
Küçüğe hürmet, büyüğüne hizmet eyleyin
Her daim Hakk sözü söyle
Hakkı özünüzde bilin
Bilimden ayrılmayın
Ikrarınızda kalıcı olun
Yolunuzu bilici olun
Yolunu Pirini, Mürşüdünü, Rehberini bilenlerin
Demine devranına hü.

Cem Sonunda Hizmetlilere Gülbenk

Bismi Şah Ya Hakk
Gönülden derIm en-el hakk
HIzmetlerInIz kabul ola dergah dIvanına kaydola
SIzler cem erenlerIne hIzmet ettInIz 
HIzmetInIz hakk hIzmetI olsun
DIlden dIleğInIz gönülden IsteğInIz kabul olsun
Hızır yardımcınız alI yoldaşınız olsun
PIrIm hünkar hacım bektaş velI
Merde namerde muhtaç etmesIn
HIzmet sIzden dIl bIzden nefes hünkardan olsun
Gerçek hIzmet erenlerInIn demIne devranına hü.

Cem Sonunda Okunan Genel Gülbenk

Bismi Şah Ya Hakk
Gönülden derIm En-el Hakk
Akşamlar hayırlı olsun, hayırlar feth olsun
Şerler defolsun, münkIrler mat olsun 
Münafık berbat olsun
Meydanlar dostluk ve barışla, gönüller insanlık sevgisiyle dolsun
Hakk muhabbetI, alIy sevgIsI gönlünüzde olsun
CemInIz kırklar cemI, 
Yolunuz hünkar yolu olsun
Hızır yardımcınız olsun

Sevgili cem erenlerI

Abdal musa sultan der kI
YetmIş IkI mIlletI bIr göresIn
KImseyI dIlInden, ırkından, Inancından dolayı hakIr görmeyesIn
ElIne dIlIne belIne sahIp olasın
Küs olup gönül kırmayasın
Yanlız Hakk lokması yemiyesIn 
Kinden kibIrden sıyrılıp
Yoluna talip, Insanlığa önder olasın,
SevgI Inancın barış yolun olsun

Sevgili cem erenlerI

CemInI yürüttüğümüz abdal musa, anadolu erlerI evlIyaları
PIrIm hünkar hacım bektaş velI
DertlerInIze deva hastalarınıza şIfa vere
ÜçlerIn beşlerIn yedIlerIn onIkIImamların, ondört masumu pakların
OnyedI kemer bestlerIn ve kırkların
Hayır ve hImmetlerI sefa ve nazarları üzerImIzde olsun
Gayb erenlerI bIzlerI görünür görünmez kazadan beladan saklasın
GülbenklerInIz, gönülden IsteklerImIz pIr derğahında kabul görsün
Nuru nebI keremI şahı merdan alI
GülbengI hünkar hacım bektaş velI
DIl bIzden nefes hünkarımdan ola
Gerçek erenler demIne devranına hü.

Cem Birlendikten Sonra Okunan Gülbenk

Bismi Şah ya Hakk
Oturan duran 
Koğsuz gıybetsiz evine varan
Eşine nIyaz edIp
Yasığa baş koyan
Sağ yata salim kalka
Pir yoldaşı hızır kılavuzu ola
CemInIz pIr divanına kaydola
Gerçek erenler demine hü.

Aşure Yenmeden Önce Okunacak Gülbenk

Bismi Şah ya Hakk
Lokma hakkına evliya keremine
Gerçekler demine destur-i pir
Lokması olanların lokması
Hizmeti olanların hizmeti yürüye
Gerçek erenler demine devranına hü

Bismi Şah ya Hakk

Erenler himmetine
Pir adına
Kerbelayı hüseyin adına
Yetmiş üç can adına
Zalime baş kaldıran canlar adına
Pişen bu çorbanın
Suyu fıratın
Tadı canın
Tanesi insanlığın ola
İçilen bu çorba niyeti olanın niyetine
Hizmeti olanın hizmetine
Zalimin karşısında duranın
Adına içile
Gerçek erenler adına
Yuh münkire lanet yezıde
Lanet onun soyuna
Lanet onun devrini sürdürene
Selam olsun hüseyine ve yetmiş üç cana
Selam olsun insanlık için baş veren canlara
Hak erenler demine pirin keremine
Gerçekler adına hü

Aşure Yendindikten Sonra Okunacak Gülbenk

Bismi Şah ya Hakk
Kerbelayı hüseyin adına
Pişen aşureye katkıda bulunana
Pişirip soframıza getirene
Hizmet edene
Gönül dolusu selam olsun
Savaş insanlığa nasip olmasın
Yetmiş iki milleti bir bilip
Maslumların yanında yer alana selam olsun
Yolunuz hak erenlerinin yolu olsun 
Gönlünüz insan sevgisiyle dolsun
Pişirene taşırana
Yiyene yedirene aşk olsun 
Kazancınız bol olsun 
Sofranız dolu olsun
Kerbela şehidi hüseyin ve yetmiş üç can
Kabul eylesin
Gerçeğe ve gerçeği görenlerin demine devranına hü.

Hakka Yürüyen Canın Yedisinde Okunan Gülbenk

Önce yemeğe destur verilir.

Bismi Şah ya Hakk
Lokma hakkına evliya keremine
Gerçekler demine desturu pir
Lokması olanın lokması yürüye
Hak kabul ede
Gerçeğin demine devranına hü 
Buyurun dostlar

Yemekten sonra sırayla şu gülbenkler okunur

Bismi Şah ya Hakk
Kazanıp var eden ele
Pişirip soframıza getirene
Bulunup soframızda oturana
Hizmet edene gönül dolusu selam olsun
Artsın eksilmesin taşsın dökülmesin
Halkımız üretsin yesin ve yedirsin 
Açlık insan oğluna nasip olmasın
Lokmalarınız karışsın katar olsun
Lokmaların her biri bin derde derman olsun
Yolunuz hak erenlerinin yolu olsun 
Gönlünüz insan sevgisiyle dolsun
Kazancınız bol sofranız dolu olsun
Yiyene yedirene aşk olsun 
Helali hoş olsun
Hakka yürüyen cana rahmet olsun
Gerçeğin demine devranına hü.
Bismi Şah Hakk Eyvallah, Bismi Şah Hakk Eyvallah, Bismi Şah Hakk Eyvallah,
Üçledık üç kere can için can aşkına
Nuru nebi keremi Ali hatemi Veli
Pirimiz Hünkar Hacım Bektaş Veli
Hakka yürüyen can için yenen bu yemek geçmişlerin canına değe
Yiyen canlara aşk ola
Aramızdan göçen canın ruhu şad ola
Varlığı bereketli ola
Hanesi dostları göz yaşlarından kurtula
Üçlerın beşlerin onikilerin ve de kırkların 
İzni ile dostlara şifa, zelil olanlara deva ola 
Yolda kalanları elinden tutup kaldıra
Hakka yürüyen cana rahmet ola
Hane halkı ve dostları dar günleri görmeye 
Bu yemek canlara değe
Dil bizden nefes hazreti pirden ola
Hakk defterine yazıla
Gerçek erenler demine devranına hüü

Kırk Yemeğinde Okunan Gülbenk

Önce yemeğe destur verilir.

Bismi şah ya hak
Lokma hakkina evliya keremine
Gerçekler demine desturu pir
Lokmasi olanin lokmasi yürüye
Hak kabul ede
Gerçeğin demine hü
Buyurun dostlar

Yemekten sonra sırayla şu gülbenkler okunur

Bismi Şah ya Hakk
Kazanıp var eden ele
Pişirip soframıza getirene
Bulunup soframızda oturana
Hizmet edene gönül dolusu selam olsun
Artsın eksilmesin taşsın dökülmesin
Halkımız üretsin yesin ve yedirsin 
Açlık insan oğluna nasip olmasın
Lokmalarınız karışsın katar olsun
Lokmaların her biri bin derde derman olsun
Yolunuz hak erenlerinin yolu olsun 
Gönlünüz insan sevgisiyle dolsun
Kazancınız bol sofranız dolu olsun
Yiyene yedirene aşk olsun 
Helali hoş olsun
Hakka yürüyen cana rahmet olsun
Gerçeğin demine devranına hü.
Bismi Şah ya Hakk
Hakk dedik Hakk adına
hakka yürüyen can adına
Hakkla bir olan can adına
Kırkıncı gününde kırklar adına
Kırkların keremine sunduk bu yemeği
Ey aramızdan göçüp giden can 
Toprağında bereketin eksik olmasın dara gelmeyesin
Yerin kırkların cemi olsun
Çağırdığın pirin elinden tutsun
Yaşadığımız bu dünyada yaptığın güzellikler seninle olsun 
Bilerek yada bilmeyerek yaptığın yanlışlıklar
Dost katında pir katında af olsun
Rehberin Ali Pirin Hünkar Hacım Bektaş 
Mürşidin hakk ola
Anadolu erenleri evliyaları
Sana bu güzellikler ve onur aleminde senin yanında buluna
Senden dostluğunu muhabbetini esigemeye
Bu yenen yemek yedirene delil yiyene helal ola 
Hakkla bir ola cana rahmet ola 
Geride kalan hanaesi eşi dostu
Bir cümle yol dostları dar günleri görmeye
Dil bizim, söz Pirimin ola
Pir ve Hakk defterine kaydola
Gerçekler demine devranına hü 
Hakk rahmet eylesin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir